Περιγραφή

Πιτσέτα Καπριτσιόζα

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως